Volume & Issue: Volume 2, Issue 1, September 2006 
Diversity of the Rodents of Northeastern Iran

10.22067/ijab.v2i0.121

J. Darvish; R. Siahsarvie; O. Mirshamsi; N. Kayvanfar; N. Hashemi; F. Sadeghi Shakib